Phiên thiết là dùng hai chữ Hán ghép lại để ghi âm đọc của một chữ. Simplified Chinese is mainly […]